Mythic 10 SC Profesionální koncentrát k hubení štěnic a švábů

Kód: 13397
Profi
Značka: BASF
1 980 Kč 1 636,36 Kč bez DPH
Skladem (> 5 ks)
Můžeme doručit do:
8.7.2020

Unikátní insekticid účinný na rezistentní populace štěnic, švábů a mravenců. Učinkuje na úrovni mitochondriálního dýchání, rozvrací energetický systém buňky, a tím i celého organizmu cílových druhů hmyzu. Účinná látka chlorfenapyr se stává pro hmyz toxickou až po vstupu do organizmu působením hmyzích hormonů.Vyznačuje se dlouhodobým působením a účinkem i na štěnice které si již vypěstovali odolnost vůči pyrethroidům. Jedinou nevýhodou je pomalý nástup účinku - štěnice hynou zhruba po 6ti dnech. Proto se doporučuje používat Mythic v kombinaci s přípravkem Fendona® 6 SC

Detailní informace

Detailní popis produktu

Tento produkt je určen pouze pro profesionální použití.Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.

Popis přípravku Mythic® 10 SC

Mythic® 10 SC představuje nový rozměr v hubení štěnic a dalších hmyzích škůdců, a to zejména zcela odlišným mechanismem účinku než dosud používané insekticidy, především ze skupiny pyrethroidů.Učinkuje na úrovni mitochondriálního dýchání, rozvrací energetický systém buňky, a tím i celého organizmu cílových druhů hmyzu.Účinná látka chlorfenapyr se stává pro hmyz toxickou až po vstupu do organizmu působením hmyzích hormonů.Navíc je na rozdíl od pyrethroidů pro hmyz zcela neidentifikovatelný, a ten se proto kontaktu s insekticidem na ošetřených plochách nevyhýbá.Spolehlivá účinnost i na populace štěnic a švábů rezistentních vůči pyrethroidům činí z přípravku Mythic® 10 SC zvláště cenný prostředek pro profesionální použití v oblasti komunální hygieny.

Mythic® 10 SC - sám hubí problematický hmyz Chlorfenapyr byl zaveden do ochrany rostlin v roce 2001, v roce 2006 obdržel prvnípovolení pro komunální hygienu v USA, především jako termicid. Záhy poté se stal neodmyslitelnou součástí profesionální ochrany proti škůdcům v severní Americe. Jeho význam stále stoupá s nárůstem výskytu štěnic, především s populacemitohoto parazita, odolnými proti celým skupinám účinných látek (hlavně pyrethroidům a organofosfátům).Četné studie dokazují, že Mythic® 10 SC, respektive jeho účinná látka chlorfenapyr, je velmi účinný proti mravencům, štěnicím a švábovitému hmyzu. Citlivost vůči chlorfenapyru je zvláště vysoká u populací rezistentních vůči pyrethroidům.

Graf číslo 1 - popisuje spolehlivý účinek účinné látky chlorfenapyr na populaci štěnic rezistentní k pyrethroidům.Na rozdíl od standardní dávky pyrethroidu (mortalita v procentech a dnech po expozici).Možná kombinace s pyrethroidem účinek chlorfenapyru urychluje.

Výhody přípravku Mythic® 10 SC

  • Mythic® 10 SC je nový insekticid s novou účinnou látkou chlorfenapyr se zcela odlišným mechanizmem účinku než pyrethroidy, organofosfáty, či insekticidní karbamáty.
  • Účinnost přípravku Mythic® 10 SC je ověřena i proti rezistentním populacím štěnic širokým nasazením v profesionální praxi v Evropě i v USA.
  • Mythic® 10 SC nabízí jednoduché a spolehlivé použití k bodové aplikaci a k aplikaci do škvír a štěrbin ve všech vnitřních prostorách včetně objektů pro výrobu a zpracování potravin.
  • Kromě štěnic hubí Mythic® 10 SC spolehlivě i švábovitý hmyz a mravence.
  • Reziduální účinnost přípravku Mythic® 10 SC trvá mnoho týdnů.
  • Bezpečná a jednoduchá aplikace Mythic® 10 SC lze použít v obytných a komerčních prostorách, stejně tak i ve veřejných budovách a úřadech, včetně prostor pro skladování, přípravu a zpracování potravin.
  • Jelikož je Mythic® 10 SC bezbarvý a prakticky neobsahuje aromatické látky, nezanechává žádné zjistitelné stopy, lze jej použít bezpečně a bez problémů i na velmi citlivých místech.
  • Lidé se mohou v prostorách ošetřených přípravkem Mythic® 10 SC pohybovat ihned po zaschnutí postřikové jíchy na ošetřených površích. Psi nesmí do ošetřených prostor 8 hodin po aplikaci.

 

Použití přípravku Mythic® 10 SC

Vzhledem k odlišnému mechanismu je rychlost účinku chlorfenapyru nižší než u v současnosti běžně používaných insekticidů (nemá knock-down effect).Proto je vhodné ho používat v systémech ošetření např. s přípravkem Fendona® 6 SC. Kombinace s pyrethroidy rychlost účinku znásobuje. Tato kombinace je vhodná především při aplikacích s velmi vysokými nároky na rychlost účinku.

Přípravek Mythic 10 SC se aplikuje postřikem.Přípravu postřikové kapaliny provádějte v čisté nádobě. Odměřené množství přípravku vlijte do nádrže postřikovače zčásti naplněné vodou a za stálého míchání doplňte nádrž postřikovače nastanovený objem. Před použití přípravek vždy dobře protřepejte. Po použití aplikační zařízení řádně vymyjte.V komerčních prostorech je možné přípravek aplikovat bodově, do štěrbin/spár /prasklin i povrchově v zamořené lokalitě.

Z důvodu bezpečnosti se v domácnostech vyhněte prostorovému ošetření. Pro zajištění bezpečnosti aplikujte přípravek pod nižším tlakem. Před aplikací se ujistěte, že se v prostoru nenachází další osoby nebo zvířata. Z ošetřovaných prostor musí být odstraněny všechny potraviny a krmiva. Do zaschnutí přípravku v ošetřeném prostoru není povolen přístup dalším osobám. Domácí zvířata nemají do ošetřeného prostoru přístup alespoň následujících 8 hodin.

Přípravek neaplikujte přímo do ovzduší v ošetřovaném prostoru, dále na plochy nebo pomůcky využívané k přípravě či konzumaci potravin.V komerčních prostorách se před aplikací přípravku ujistěte, že jsou odstraněny všechny potraviny. V případě kontaktu přípravku s pomůckami a plochami určenými pro přípravu potravin je nezbytné, aby tyto byly před dalším použitím zbaveny jakýchkoliv zbytků přípravku omytím účinným čisticím prostředkem a následně opláchnutím pitnou vodou.

Před vstupem do ošetřovaného prostoru tento důkladně provětrejte. Přípravek nesmí být aplikován v prostorech, kde se zdržují děti (školky, jesle).

Dávkování na štěnice a šváby:

Při běžném výskytu 80ml koncentrátu na 5 litrů postřiku na 100m2. Při silném zamoření 160ml koncentrátu na 5 litrů postřiku na 100m2.

Balení: 0,5 litru v plastové lahvi

Účinná látka: chlorfenapyr 106 g/L (10% hmot.)

Bezpečnostní upozornění

symbol-ghs07-100x100symbol-ghs09-100x100

VAROVÁNÍ

Standardní věty o nebezpečnosti:
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.Pokyny pro bezpečné zacházení (Prevence):
P264 Po manipulaci důkladně omyjte vodou a mýdlem.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P261 Zamezte vdechování par.

Pokyny pro bezpečné zacházení (reakce):
P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze vhodné pro pohodlné dýchání.
P330 Vypláchněte ústa.
P391 Uniklý produkt seberte. Pokyny pro bezpečné zacházení (odstraňování):
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.

Označení určitých směsí (GHS):
EUH208: Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje: reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1)

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Profesionální produkty na hubení štěnic
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: