Cipex 10 E Profesionální postrřik s vysokým obsahem cypermethrinu

Kód: 13290
Profi
Značka: BLEU LINE
1 480 Kč 1 223,14 Kč bez DPH
Vyprodáno
Položka byla vyprodána…

Profesionální insekticidní koncentrát určený k hubení širokého spektra létajíciho a lezoucího hmyzu. Cipex zajišťuje rychlý smrtící účinek a dlouhou účinnost. 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Tento produkt je určen pouze pro profesionální použití.Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.

Charakteristika přípravku Cipex 10 e

Přípravek proti hmyzu, určený k naředění vodou a k aplikaci postřikem. Je určený k hubení širokého spektra škodlivého létajícího hmyzu, jako jsou mouchy, komáři, pakomáři, vosy, zavíječi, tiplici a muchničky, a lezoucího hmyzu jako jsou rusi, švábi, mravenci, rybenky, pavouci, brouci, blechy, apod. v bytech, školách, veřejných budovách, úřadech, rekreačních objektech, hotelích, ubytovnách zařízeních, restauracích, provozovnách veřejného stravování, zdravotnických zařízeních, potravinářských výrobnách a provozovnách, v průmyslových provozovnách, v objektech živočišné výroby, v objektech chovů zvířat, v prostředcích veřejné dopravy a pro hubení dospělých komárů v okolí obytných budov pod. 

Návod k použití cipex 10e

 Přípravek CIPEX 10 E nařeďte vodou a aplikujte postřikem na všechna místa výskytu a do všech úkrytů hmyzu, za použití standardních typů ručních tlakových nebo motorových postřikovačů, v dávce 1 litr naředěné směsi na 15 m2 ošetřené plochy při následujícím ředění:

JAK POUŽÍT PŘÍPRAVEK NA LÉTAJÍCÍ HMYZ

Ve vnitřním prostoru: přípravek nařeďte na 0,5-1% směs (tj. 50-100 ml přípravku do 10 litrů vody) podle síly zamoření a aplikujte na všechny povrchy, na které hmyz sedá a v noci nebo ve dne odpočívá (stěny, strop, žaluzie apod.). Vyšší koncentrace je doporučena pro hubení much.V okolí budov: přípravek nařeďte na 0,5-1% směs (tj. 50-100 ml přípravku do 10 litrů vody) a aplikujte na vnější stěny budov nebo na vegetaci, ve které se přes den ukrývají komáři. V tom případě aplikujte takové množství přípravku, aby z vegetace neokapával.

JAK POUŽÍT PŘÍPRAVEK NA LEZOUCÍ HMYZ

Ve vnitřním prostoru: přípravek nařeďte na 0,5-1% směs (tj. 50-100 ml přípravku do 10 litrů vody) podle síly zamoření a aplikujte na všechna místa výskytu a do všech úkrytů hmyzu (do štěrbin a prasklin, za lišty a obložení stěn apod.). Vyšší dávka je doporučena proti rusům a švábům.V okolí budov: přípravek nařeďte na 0,5-1% směs (tj. 50-100 ml přípravku do 10 litrů vody) a aplikujte na vnější stěny budov, chodníky apod.

Přípravek CIPEX 10 E může být naředěn vodou na 2% směs (tj. 2000 ml přípravku do 100 litrů vody) a aplikován ve formě studeného nebo horkého aerosolu v dávkách 0,5-1 litr na 1 ha nebo 0,5-2 litry na každých 1000 m3 vnitřního prostoru.

První pomoc při zasažení

• Při vdechnutí: Postiženého přemístěte na čerstvý vzduch, uvolněte těsný oděv, udržujte v klidu a teple. Zajistěte lékařské ošetření, pokud potíže přetrvávají.• Při kontaminaci kůže: Odstraňte kontaminovaný oděv, postižené místo kůže omyjte velkým množstvím vody a pak omyjte mýdlem a vodou.• Při zasažení očí: Zasažené oko/oči vyplachujte několik minut velkým množstvím vody, vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno a pokračujte ve vyplachování. Vyhledejte očního lékaře, pokud jakékoliv potíže přetrvávají.• Při požití: Nevyvolávejte zvracení. Je-li postižený při vědomí, vypláchněte ústa vodou.

Skladování přípravku CIPEX 10 E

Skladujte v originálních neporušených uzavřených obalech, v suchém, čistém, dobře větratelném a uzavřeném skladu, při teplotě vyšší než + 5°C, odděleně od potravin, léků, krmiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek.

Složení CIPEX 10 E

Přípravek Cipex 10 E obsahuje tyto účinné látky:

Cypermethrin 92% (cis/trans 40/60) 10,25 g (94,3 g/l)  Ko-formulanty do 100 gOBSAHUJE: kalcium dodecylbenzen sulfonat, lineární

Doba použitelnosti CIPEX 10 E

Doba použitelnosti 2 roky od data výroby

Balení CIPEX 10 E

Plastový obal o objemu 1000 ml.

Upozornění související s bezpečností

 symbol-ghs09-100x100symbol-ghs05-100x100

NEBEZPEČÍ

Věty o nebezpečnosti:
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Profesionální produkty na hubení štěnic
Záruka: 2 roky
Položka byla vyprodána…

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: