Profesionální postřik na štěnice Biopren 6 EC Koncentrát pro profesionální použití na hubení štěnic a jiného hmyzu.

Kód: 13023
ZdarmaZdarma
biopren 6ec
2 830 Kč 2 338,84 Kč bez DPH
Skladem (> 5 ks)
Můžeme doručit do:
11.8.2020

Profesionální postřik určený k hubení štěnic, blech, švábů a jiného lezoucího i létajícího hmyzu.Insekticidní koncentrát určený pouze pro profesionální použití. Biopren 6 EC patří mezi přípravky proti hmyzu působící velmi dobře proti štěnicím a blechám. Účinkuje nejen na dospělé stádia hmyzu, které hubí a vypuzuje z jejich skrýší, ale také narušuje vývojový cyklus a zabraňuje larvám v dospívání..

Detailní informace

Detailní popis produktu

Tento produkt je určen pouze pro profesionální použití.Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.

Charakteristika přípravku Biopren 6 EC koncentrát

Biopren 6 EC koncentrát je vhodný pro postřik proti hmyzu, který je rezistentní k syntetickým pyretroidům. Přípravek obsahuje synergisty piperonyl butoxid a MGK 264, zvyšující jeho účinnost. Více o použití na konkrétní druh hmyzu najdete níže. Pro zvýšení účinnosti výrobce dovoluje přimíchat k Bioprenu Přípravky s vysokým obsahem Cypermethrinu (např. Cipex) nebo Permethrinu (např. Permex)

Návod k použití přípravku Biopren 6 EC koncentrát

Koncentrát Biopren 6 EC působí na hmyz kontaktně. Aplikace přípravku by proto měla proběhnout všude tam, kde to škůdci zamořili, včetně jejich úkrytů. Před ředěním přípravku důkladně protřepejte obsah originálního obalu. Do poloviny tlakového postřikovače dejte vodu a následně nalijte níže uvedené množství koncentrátu proti hmyzu. Nádobu od přípravku po té okamžitě uzavřete. Následně doplňte vodu do postřikovače podle toho, proti kterému hmyzu postřik budete provádět. Naředěnou postřikovou směs spotřebujte nejpozději do 24 hodin .Hotový roztok by neměl působit škody na čalouněném nábytku ani na kobercích. Nejste-li si jisti, můžete provést test na malém nenápadném místě. Porézní povrchy, jako jsou cihly, omítka, beton, mohou snížit účinnost postřiku proti hmyzu. Ošetřené plochy alespoň týden neomývejte. V případě, že přesto dojde k omytí, postřik opakujte. Po ošetření prostory důkladně vyvětrejte. 5 litrů naředěného roztoku vystačí přibližně na 100 m2 plochy.

Aplikace přípřípravku proti štěnicím

50 ml přípravku Biopren 6 EC koncentrát přidejte do 5 litrů vody v tlakovém rozprašovači. Vzniklý roztok aplikujte do úkrytů štěnic jako jsou: konstrukce postelí, přední i zadní části postelí, skříně i jejich bočních stěny a zásuvky. Nevynechejte ani spodní strany židlí a stolů, čalouněné pohovky a jejich švy. Nezapomeňte ani na různé štěrbiny a praskliny podlah i stěn, okraje a poškozená místa tapet, okraje nábytku a jeho zadní stěny a další.Naopak se vyhněte povlečení postelí , polštářům, přikrývkám. Případně kontaminované textilie doporučujeme vyprat minimálně na 60 °C.Přípravky proti štěnicím neaplikujte na elektrická zařízení , která jsou pod proudem. Po aplikaci začnou škůdci své úkryty opouštět. Při jejich snaze uniknout je znovu postříkejte, zabráníte tak jejich rozšíření. Pro maximální účinek opakujte postřik dvakrát v intervalu dvou týdnů. Při silném zamoření je možné provést i třetí postřik.

Aplikace přípravku proti blechám

20 ml přípravku Biopren 6 EC koncentrát nalijte do 5 litry vody v tlakovém rozprašovači. Roztok aplikujte do všech míst, kde se vyvíjí larvy blech a také tam kde jsou blechy dospělé. Při ošetřování obytných prostor aplikujte přípravek Biopren 6 EC na podlahu, koberce a místa pod nábytkem. Nevynechte žádné štěrbiny, švkíry ani praskliny, kde se často zdržují kočky a psi. Stěnu postříkejte do dýše minimálně 1 m. Při ošetřování prostorů, kde chováte zvířata, aplikujte postřik na podlahu a do výše 1 m. Neaplikujte přímo na zvířata.

První pomoc při zasažení Biopren 6 EC koncentrát

V případě vdechnutí Biopren 6 EC přemístěte postiženého na čerstvý vzduch, uvolněte mu utěsněný oděv a zajistěte mu teplo a klid. Pokud potíže přetrvávají, vyhledejte lékaře. Dojde-li k zasažení kůže , místo postižení omyjte důkladně velkým množstvím vody. V případě, že se vám přípravek dostane do očí, vyplachujte je po několik minut vodou, případně vyjměte čočky a poté až vyplachujte. Při požití vypláchněte ústa vodou.Nevyvolávejte zvracení. Dojde-li ke kontaminaci oblečení přípravkem, stačí oděv vyprat.

Složení Biopren 6 EC koncentrát

Účinné látky:
S-methopren 67,4 g/kg (6,74%)
Přírodní pyrethrum 48,1 g /kg (4,81%)
Piperonyl butoxid 101,7 g/kg (10,17%) 160,7 MGK 160,7 g/kg (16,07%)

Skladování přípravku Biopren 6 EC koncentrát

Koncentrát pro postřik proti blechám a štěnicím Biopren 6 EC skladujte v uzavřených neporušených obalech, v suchém, čistém a dobře větraném skladu. Skladujte v rozmezí teplot + 5 °C až + 35 °C, odděleně od potravin, léků, krmiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek.

Doba použitelnosti Biopren 6 EC koncentrát

Biopren 6 EC spotřebujte do 2 roků od data výroby uvedeného na obalu. Obaly a zbytky přípravku skladujte a likvidujte jako nebezpečný odpad.

Balení

500ml koncentrátu na 125 litrů postřiku, který vystačí na ošetření plochy 2500m²

Upozornění související s bezpečností

Přípravek používejte pouze účely, pro které je určený podle návodu k použití.Skladujte mimo dosah dětí a nepoučených osob. Při aplikaci dbejte aby nedošlo ke kontaminaci potravin, nápojů, krmiv, předmětů k přípravě nebo podávání potravin a dětských hraček. Po ukončení aplikace přípravku proti lezoucímu hmyzu Biopren 6 EC se omyjte teplou vodou a mýdlem. Obsah derivátů minerálních olejů > 45%.Neaplikujte přímo na lidi, domácí a hospodářská zvířata, rostliny. Do ošetřované místnosti mohou vejít děti a zvířata až po oschnutí všech postříkaných ploch a žádném vyvětrání. Dodržujte návod k použití a příslušné právní předpisy, včetně jejich novelizací.

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-var-biopren.png

Standardní věty o nebezpečnosti:
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301 + P310 IF PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Profesionální produkty na hubení štěnic
Záruka: 2 roky
Hmotnost: 0.51 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: