Reldan 22 - 250 ml Insekticid k hubení savých a žravých škůdců na ovocných dřevinách, zelenině, chryzantémách a k asanaci prázdných skladů

Kód: 17445
305 Kč 252,07 Kč bez DPH
Vyprodáno
Položka byla vyprodána…

Insekticidní přípravek k hubení savých a žravých škůdců na ovocných dřevinách, zelenině, chryzantémách, řepce olejce ad. Používá se také k asanaci prázdných skladů. Při zasažení přípravkem hubí škůdce ve všech vývojových stadiích. Díky reziduálnímu účinku po aplikaci snižuje počet nutných insekticidních zásahů v období déletrvajícího tlaku škůdců.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku Reldan 22

Reldan 22 působí jako kontaktní, požerový a dýchací insekticid s výrazným fumigačním efektem. Po aplikaci proniká do rostlinných pletiv, není však rozváděn cévními svazky. Tento příravek vykazuje po aplikaci významnou reziduální aktivitu, která snižuje počet nutných insekticidních zásahů v období déletrvajícího tlaku škůdců. Reldan 22 hubí škůdce ve všech vývojových stadiích, pokud jsou přípravkem zasaženi. Fumigační efekt přípravku umožňuje hubení i těch jedinců, kteří zůstávají skryti před účinkem kontaktních a požerových insekticidů, např. skladištní škůdci v obilovinách apod. Účinně chrání jabloně proti pilatce jablečné a obaleči jablečnému, višeň proti vrtuli třešňové, zeleninu brukvovitou a chryzantémy proti mšici zelené, řepku olejku a hořčici bílou proti blýskáčku řepkovému.

Návod k použití přípravku Reldan 22

Přípravek se aplikuje postřikem nebo rosením na celé rostliny. Ve skladech prázdných, silech a provozech se přípravek aplikuje speciálními aplikátory. Odměřené množství přípravku vlijte za stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou a doplňte na stanovený objem. Aplikační kapalinu použijte bezprostředně po přípravě. Používejte dokonale čisté aplikační zařízení. Postřik ukončíme při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin. Všechny plodiny se ošetřují max. 1x za vegetační období. Prázdná sila a sklady, provozy se ošetřují max. 1x za rok.

Dávkování dle plodiny a škodlivého organismu:

  • JABLOŇ (ochranná lhůta je 21 dní) - pilatka jablečná 0,27 % tj. 27 ml / 10 l vody, obaleč jablečný 0,22 % tj. 22 ml / 10 l vody, mšice jabloňová,mšice jitrocelová  0,27 % tj. 27 ml / 10 l vody ochranná lhůta je 14 dní - v době maxima líhnutí larev
  • VIŠEŇ (ochranná lhůta je 21 dní)- vrtule třešňová 0,27 % tj. 27 ml / 10 l vody
  • ZELENINA BRUKVOVITÁ (SEMENNÉ POROSTY) - mšice zelná - 0,13 % tj. 13 ml / 10 l vody
  • CHRYZANTÉMA - mšice zelná 0,13 % tj. 13 ml / 10 l vody
  • PRÁZDNÉ SILA, SKLADY, PROVOZY - skladištní škůdci - 0,7 % tj. 7 ml / 1 l vody, 222 ml postřikové kapaliny / 100 m2
  • ŘEPKA OLEJKA, HOŘČICE BÍLÁ - blýskáček řepkový - 15-20 ml / 4-6 l vody / 100 m2, vyšší dávka z rozmezí při silnějším výskytu

Řepka ozimá, řepka jarní a hořčice bílá:
Reldan 22 se aplikuje proti blýskáčku řepkovému se ošetřuje podle signalizace, na začátku prodlužovacího růstu, kdy základ květenství je přilbovitě krytý zelenými lístky. Aplikace jsou možné do růstové fáze viditelných prvních korunních plátků, kdy květy jsou ještě zavřeny. Dávka postřikové kapaliny 3 - 4 l / 100 m2
Jabloň:
Proti obaleči jablečnému se Reldan 22 aplikuje postřikem nebo rosením dle výskytu škodlivého činitele podle signalizace. Letovou aktivitu škůdce lze monitorovat pomocí feromonových lapáků. Aplikujeme ve fázi červeného prstence až černé hlavičky od nakladení, nejpozději však na čerstvě vylíhlé housenky.
Proti pilatce jablečné se Reldan 22 aplikuje postřikem nebo rosením dle výskytu škodlivého činitele. Letovou aktivitu škůdce lze monitorovat pomocí bílých lepových desek. Aplikujeme proti dospělcům při dosažení prahu škodlivosti (při zjištění 10 a více dospělců na 1 lepovou desku za 2 dny) nebo proti housenkám (na základě počtu vykladených vajíček – výskyt 2 a více vajíček při slabé násadě a při 4 a více vajíčkách při silné násadě plodů).
Proti mšicím se Reldan 22 aplikuje postřikem nebo rosením dle výskytu škodlivého činitele (případně aplikace ve fázi zeleného a růžového poupěte při výskytu min. 10 mšic na sto květních růžic nebo v období po odkvětu při zjištění 10 kolonií na sto letorostů). Dávka postřikové kapaliny 3 - 4 l / 100 m2
Brukvovitá zelenina (pouze semenné porosty):
Proti mšici zelné aplikujeme dle signalizace; aplikace je možná kdykoliv v průběhu vývoje rostlin dle výskytu mšic v porostu. Dávka postřikové kapaliny 3 - 4 l / 100 m2.
Aplikace ve skladech, silech a provozech:
Reldan 22 se používá na likvidaci skladištních škůdců v prázdných skladech a silech. Před aplikací přípravku doporučujeme ošetřované plochy mechanicky očistit, zbavit mastnoty a prachu.
Chryzantémy:
Proti mšicím aplikujeme dle signalizace; aplikace je možná kdykoliv v průběhu vývoje rostlin dle výskytu mšic v porostu. Vzhledem k množství odrůd chryzantém je třeba ověřit před jejich ošetřením citlivost v daných podmínkách na menším počtu rostlin. Dávka postřikové kapaliny 3 - 4 l / 100 m2

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek stále po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže (slzení, slinění, pocení) nebo v případě pochybností vždy okamžitě uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/příbalového letáku..
Při nadýchání aerosolu při aplikaci: Okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch (sundejte kontaminovaný oděv). Zajistěte tělesný i duševní klid. Vyhledejte lékařskou pomoc.
Při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný / nasáklý oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou s mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte. Přetrvávají-li nežádoucí účinky (podráždění nebo alergická reakce) zajistěte odborné lékařské ošetření.
Při zasažení očí: Nejprve odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte, současně vyplachujte prostor pod víčky po dobu alespoň 10 minut velkým množstvím vlahé tekoucí čisté vody. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.
Při náhodném požití: Nikdy nevyvolávejte zvracení. Vypláchněte ústa vodou, případně dejte vypít asi sklenici (1/4 litru) vody.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval, a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Skladování

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech, v suchých, chladných, uzamykatelných a dobře větraných skladech odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, farmaceutických výrobků, kosmetických výrobků, desinfekčních prostředků a prázdných obalů od těchto látek při teplotách + 5 až + 30 °C. Chránit před nadměrným teplem či chladem. Skladujte mimo dosah dětí.

Složení přípravku

Účinná látka: chlorpyrifos methyl 225 g/l (21,4%)

Balení

250 ml přípravku, plastová láhev v kartonové krabičce

doba použitelnosti

2 roky od data výroby při skladování v originálních neporušených obalech a při dodržení podmínek skladování.

Upozornění související s bezpečností

Po aplikaci v prázdných skladech, silech a provozech ošetřené prostory před opětovným vstupem důkladně vyvětrejte. Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny. Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy. Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 min. během jednoho dne. Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory! Další práce lze provádět aţ po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.

symbol-ghs09-100x100symbol-ghs08-100x100symbol-ghs07-100x100

VAROVÁNÍ
Standardní věta o nebezpečnosti:
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování par.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P501 Odstraňte obsah/obal bezpečným způsobem.
EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Insekticidy proti škůdcům rostlin
Záruka: 2 roky
Položka byla vyprodána…

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: