PROTI svilušce a třásněnce - Vertimec 1,8 EC Insekticidní přípravek proti sviluškám, třásněnkám a vrtalkám

Kód: 17318
123 Kč 101,65 Kč bez DPH
Vyprodáno (> 5 ks)

Insekticidní přípravek k hubení svilušek, třásněnek a vrtalek v okrasných rostlinách, okurce, paprice a rajčeti.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku PROTI svilušce a třásněnce - Vertimec 1,8 EC

Jedná se o přípravek s insekticidním a akaricidním účinkem. Díky obsažené účinné látce abamektin hubí svilušky, vrtalky, třásněnky včetně třásněnky západní a další hmyz jako kontaktní a žaludeční jed. Abamektin má omezené systemické působení, avšak vyznačuje se translaminárním pohybem.

Návod k použití přípravku PROTI svilušce a třásněnce - Vertimec 1,8 EC

Přípravek se aplikuje postřikem anebo rosením postřikovači a nebo rosiči. Odměřené množství přípravku vlijte za stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou a doplňte na stanovený objem. Aplikační kapalinu použijte bezprostředně po přípravě. Používejte dokonale čisté aplikační zařízení. Postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu. Jednotlivé plodiny se ošetřují max. 3x za rok.

Dávkování dle plodiny a škodlivého organismu:

  • OKRASNÉ ROSTLINY - třásněnky, vrtalky, třásněnka západní 0,1 % tj. 10 ml/10 l vody
  • OKRASNÉ ROSTLINY - sviluška chmelová 0,06 % tj. 6 ml/10 l vody
  • OKURKA VE SKLENÍKU A FOLIOVNÍKU - třásněnky, třásněnka západní, vrtalky 0,1 % tj. 10 ml/10 l vody - ochranná lhůta je 3 dny
  • OKURKA VE SKLENÍKU A FOLIOVNÍKU - sviluška chmelová 0,06 % tj. 6 ml/10 l vody, ochranná lhůta je 3 dny
  • PAPRIKA A RAJČE VE SKLENÍKU A FOLIOVNÍKU - třásněnky, třásněnka západní, vrtalky - 0,1 % tj. 10 ml/10 l vody - ochranná lhůta je 3 dny
  • PAPRIKA A RAJČE VE SKLENÍKU A FOLIOVNÍKU - sviluška chmelová - 0,06 % tj. 6 ml/10 l vody, ochranná lhůta je 3 dny

Aplikační poznámky:
Proti sviluškám, třásněnkám a vrtalkám se ošetřuje při počátečním napadení a opakuje se podle potřeby v 7denních intervalech (proti třásněnce západní v 3-5 denních intervalech), maximálně 3x za vegetační období.

Před ošetřením okrasných rostlin se doporučuje ověřit citlivost na několika rostlinách ošetřované odrůdy.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek stále po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku/příbalového letáku.
Při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte expozici, zajistěte tělesný i duševní klid. Dopravte postiženého mimo ošetřovanou oblast. Přetrvávají-li dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc.
Při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte.
Při zasažení očí: Vyplachujte po dobu alespoň 10-15 minut velkým množstvím vlahé tekoucí čisté vody.
Při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení. Při potížích vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu/štítek popř. obal přípravku.
Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval, a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Skladování

Přípravek skladujte pouze v uzavřených originálních a neporušených obalech v chladu, v dobře větratelných a uzavřených skladech, odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, hořlavin, léků, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek při teplotě 0 až +35 °C. Chraňte před vlhkem, mrazem, sáláním tepelných zdrojů a přímým slunečním zářením.

Složení přípravku

Účinná látka: abamektin 18 g/l (1,8% hmot.)
Nebezpečná látka: cyklohexanol; 2,6-di-terc.butyl-p-kresol

Balení

10 ml přípravku, plastová láhev v kartonové krabičce

doba použitelnosti

2 roky od data výroby při skladování v originálních neporušených obalech a při dodržení podmínek skladování.

Upozornění související s bezpečností

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 min. během jednoho dne. Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory! Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin. Nejezte, nepijte a nekuřte při práci a po skončení práce, až do odložení pracovního oděvu a do důkladného umytí. Pracovní oděv před dalším použitím vyperte, resp. očistěte (ty OOPP, které nelze prát, důkladně očistěte). U textilních prostředků se při jejich praní/ošetřování/čištění řiďte piktogramy /symboly, umístěnými zpravidla přímo na výrobku. Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy.

symbol-ghs09-100x100symbol-ghs07-100x100symbol-ghs08-100x100

VAROVÁNÍ
Standardní věta o nebezpečnosti:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Insekticidy proti škůdcům rostlin
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: