Nurelle D 10ml Insekticidní přípravek k ochraně rostlin proti mandelince bramborové, mšicícm, dřepčíkům, květilky řepné, aj.

Kód: 17242
114 Kč 94,21 Kč bez DPH
Toto zboží již není v naší nabídce (2 ks)

Insekticidní přípravek k ochraně rostlin proti mandelince bramborové, mšicícm, dřepčíkům, květilky řepné, aj. Přípravek má výrazný fumigačním efekt a částečně i repelentní účinek. Jeho použití díky reziduální aktivitě snižuje počet nutných insekticidních zásahů v období déle trvajícího tlaku škůdců.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku Nurelle D 10ml

Nurelle D působí jako kontaktní, požerový a dýchací insekticid s výrazným fumigačním efektem. Po aplikaci proniká do rostlinných pletiv, není však rozváděn cévními svazky. V boji proti přenašečům viróz se uplatňuje též značná repelentní účinnost přípravku, která omezuje nálet dalších škůdců do porostu. Přípravek vykazuje po aplikaci významnou reziduální aktivitu, která snižuje počet nutných insekticidních zásahů v období déle trvajícího tlaku škůdců. Nurelle D hubí škůdce ve všech vývojových stadiích, pokud jsou přípravkem zasaženi. Fumigační efekt přípravku umožňuje hubení i těch jedinců, kteří zůstávají skryti před účinkem kontaktních a požerových insekticidů, např. mšice v řepném srdéčku apod.

Návod k použití přípravku Nurelle D 10ml

Přípravek se aplikuje postřikem na celé rostliny. Ošetření provádějte na začátku výskytu škůdců. Odměřené množství přípravku vlijte za stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou a doplňte na stanovený objem. Aplikační kapalinu použijte bezprostředně po přípravě. Používejte dokonale čisté aplikační zařízení. Postřik ukončíme při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin.

Dávkování dle plodiny a škodlivého organismu:

  • brambor - mandelinka bramborová, mšice 6 ml 2-6 l vody /100 m2, ochranná lhůta je 14 dní, podle signalizace, od začátku výskytu
  • cukrovka, řepa krmná - mšice, dřepčíci, květilka řepná - 6 ml 2-6 l vody /100 m2, ochranná lhůta je 56 po vzejití, podle signalizace, od začátku výskytu
  • řepka olejka - krytonosec čtyřzubý, krytonosec řepkový - 6 ml 2-6 l vody /100 m2, podle signalizace

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže (především při slzení, slinění, pocení, zúžení zornic, zpomalené dýchání, dezorientace, křeče, poruchy vědomí, nucení na zvracení, zvracení, bolesti břicha, průjmy, dále přetrvávající dráždění kůže ale i mravenčení, brnění v obličeji nebo na rukou, zarudnutí kůže) nebo v případě pochybností vždy okamžitě uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/příbalového letáku. Postiženého s příznaky otravy je vhodné hospitalizovat v nemocnici. Zároveň je třeba upozornit lékaře, že postřižený pracoval s přípravkem obsahující organofosfát a pyrethroid. Při případném bezvědomí nebo výskytu křečí, umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku a kontrolujte životně důležité funkce. Nepodávejte nic ústy. K bezvědomému okamžitě přivolejte lékařskou pomoc.
První pomoc při nadýchání výparů/aerosolu: Okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch (sundejte kontaminovaný oděv). Zajistěte tělesný i duševní klid. Vyhledejte lékařskou pomoc.
První pomoc při zasažení kůže: Odložte nasáklý oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou s mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte. Vyhledejte lékařskou pomoc přetrvávají-li nežádoucí účinky (mravenčení nebo brnění v obličeji nebo na rukou, zarudnutí kůže).
První pomoc při zasažení očí: Ihned odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte a současně při otevřených víčkách alespoň 15 minut vyplachujte – zejména prostory pod víčky - čistou tekoucí vodou, nejlépe pokojové teploty. Rychlost poskytnutí první pomoci při zasažení očí je pro minimalizaci následků rozhodující. Přetrvávají-li příznaky (slzení, zarudnutí, pálení, pocit cizího tělesa v oku apod.) i po vymývání, vyhledejte odbornou lékařskou pomoc. Kontaminované kontaktní čočky nelze znovu používat a je třeba je zlikvidovat.
První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou. Nikdy nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu popř. obal přípravku.


Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval (s informací, že se jedná o přípravek na bázi syntetického pyrethroidu), a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Skladování

Přípravek skladujte pouze v uzavřených originálních a neporušených obalech v uzamčených suchých a větratelných místnostech při teplotách + 5 až + 30 °C, odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Přípravek chraňte před vlhkem, mrazem a přímým slunečním svitem.

Složení přípravku

Účinná látka: chlorpyrifos 500 g/l (50 % hmot.), cypermethrin 50 g/l (5% hmot.)

Balení

10 ml přípravku, plastová láhev v kartonové krabičce

doba použitelnosti

2 roky od data výroby při skladování v originálních neporušených obalech a při dodržení podmínek skladování.

Upozornění související s bezpečností

Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 min. během jednoho dne. Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory! Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy. Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.

symbol-ghs07-100x100symbol-ghs09-100x100symbol-ghs02-100x100symbol-ghs08-100x100

VAROVÁNÍ

Standardní věta o nebezpečnosti:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H302 + H332 Zdraví škodlivý při požití a při vdechování
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Insekticidy proti škůdcům rostlin
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: