Mospilan 20SP 5x1,8g Širokospektrální insekticidní přípravek pro ochranu ovoce, zeleniny a okrasných rostlin

Kód: 17443
99 Kč 81,82 Kč bez DPH
Skladem (> 5 ks)
Můžeme doručit do:
1.11.2021

Insekticidní přípravek k hubení širokého spektra škůdců na ovoci, zelenině nebo na okrasných rostlinách. Účinný proti mandelince, mšicím, obaleči jablečnému, molici, vlnatce krvavé...

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku Mospilan 20 SP

Insekticidní přípravek k hubení širokého spektra škůdců v ochraně rostlin, zejména mandelinky bramborové v bramborách. mšic včetně vlnatky krvavé a obaleče jablečného v jádrovinách. molic a mšic na okrasných rostlinách. Obsahuje účinnou látku acetamiprid, který působí systémově a translaminárně (proniká do listového pletiva a chrání obě strany listů a omezeně do nových neošetřených přírůstků rostliny), jako kontaktní a žaludeční jed ve velmi nízkých dávkách. Má rychlé počáteční působení v porostu, dlouhodobý reziduální účinek proti všem vývojovým stadiím škůdců.

Návod k použití přípravku Mospilan 20 SP

Přípravek se aplikuje postřikem na celé rostliny od začátku výskytu. Odměřené množství přípravku vlijte za stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou a doplňte na stanovený objem. Aplikační kapalinu použijte bezprostředně po přípravě. Používejte dokonale čisté aplikační zařízení. Postřik ukončete při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin.

Dávkování dle plodiny a škodlivého organismu:

brambor- mandelinka bramborová 0,6 g/100 m2 /4-6 l vody (tj. 1,8 g / 12 – 18 l vody / 300 m2) (tj. 5 g / 33 – 50 l vody / 834 m2), ochranná lhůta je 7 dní, aplikujte od začátku výskytu larvální stadium L1 - L3, max. 1x
jabloň - obaleč jablečný
0,025 % (tj. 2,5 g/10 l vody) (tj 1,8 g / 7,2 l vody) (tj. 5 g / 20 l vody), ochranná lhůta je 14 dní, aplikujte max. 1x
jádroviny - mšice, vlnatka krvavá
0,013 % (tj. 1,3 g/10 l vody) (tj. 1,8 g / 13,8 l vody) (tj. 5 g / 38,5 l vody), ochranná lhůta je 28 dní, aplikujte od začátku výskytu, max. 1x
okrasné rostliny - molice skleníková, mšice, mšice bavlníková včetně
0,04 % (tj. 4 g/10 l vody) (tj. 1,8 g / 4,5 l vody) (tj. 5 g / 12,5 l vody), ochranná lhůta je 3 dny, aplikujte od začátku výskytu, max. 1x
okurka pouze ve skleníku - mšice
0,02 % (tj. 2 g/10 l vody) (tj. 1,8 g / 9 l vody) (tj. 5 g / 25 l vody), ochranná lhůta je 3 dny,  aplikujte od začátku výskytu, max. 2x
paprika pouze ve skleníku - mšice
0,02 % (tj. 2 g/10 l vody) (tj. 1,8 g / 9 l vody) (tj. 5 g / 25 l vody), ochranná lhůta je 3, aplikujte od začátku výskytu, max. 2x
rajče pouze ve skleníku - mšice
0,02 % (tj. 2 g/10 l vody) (tj. 1,8 g / 9 l vody) (tj. 5 g / 25 l vody), ochranná lhůta je 3 dhy, aplikujte od začátku výskytu, max. 2x

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku/příbalového letáku
Při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte expozici, zajistěte tě-lesný i duševní klid. Nenechte prochladnout. Přetrvávají-li dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření.
Při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte.
Při zasažení očí:Při otevřených víčkách vyplachujte zejména prostory pod víčky čistou pokud možno vlahou tekoucí vodou. Přetrvávají-li příznaky (zarudnutí, pálení) vyhledejte lékařskou pomoc (zajistěte odborné lékařské ošetření).
Při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a nemá-li křeče); nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek / etiketu popř. obal přípravku nebo bezpečnostní list.
Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval, a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Skladování

Přípravek skladujte pouze v uzavřených originálních a neporušených obalech v chladu, v dobře větratelných a uzavřených skladech, odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, hořlavin, léků, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek při teplotě +5 až +30 °C. Chraňte před vlhkem, mrazem, sáláním tepelných zdrojů a přímým
slunečním zářením.

Složení přípravku

Účinná látka: acetamiprid 200 g/kg (20%)

Balení

5 x 1,8g přípravku v sáčcích, v kartonové krabičce

doba použitelnosti

2 roky od data výroby při skladování v originálních neporušených obalech a při dodržení podmínek skladování.

Upozornění související s bezpečností

přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován). K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek stále po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.

symbol-ghs07-100x100symbol-ghs09-100x100

VAROVÁNÍ
Standardní věta o nebezpečnosti:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce, obličej.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P330 Vypláchněte ústa.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

 

 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Insekticidy proti hmyzu a dalším škůdcům rostlin
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: