Floramite 240 SC 4ml Postřik k hubení svilušek na okrasných rostlinách

Kód: 17226
152 Kč 125,62 Kč bez DPH
Vyprodáno
Položka byla vyprodána…

Insekticidní přípravek pro hubení svilušek na okrasných rostlinách ve skleníku nebo volně rostoucích na zahradě.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku Floramite 240 SC 4ml

Floramite 240 SC je selektivní akaricid (pesticid určených k hubení roztočů) s převážně kontaktním účinkem proti sviluškám na skleníkových, školkovaných i volně rostoucích okrasných rostlinách. Má rychlý likvidační účinek s následně dlouhým doznívajícím účinkem. Tento přípravek účinkuje na všechna pohyblivá stádia svilušek a navíc ničí i jejich vajíčka. Je bezpečný pro všechny používané druhy prospěšného hmyzu a dravých roztočů a je proto vhodný pro použití v programech integrované ochrany rostlin ( hospodaření, které upřednostňuje přirozenější způsoby ochrany rostlin a zároveň snižuje závislost na pesticidech ).

Návod k použití přípravku Floramite 240 SC 4ml

Aplikace se provádí postřikem nebo rosením celé rostliny. Před ošetřením ověřte citlivost na menším počtu rostlin. Postřik ukončete při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin. Okrasné rostliny se ošetřují od začátku výskytu, max. 2x za vegetační období.

Dávkování: 0,04 % (tj. 4 ml / 10 L vody) na venkovní a skleníkové rostliny proti sviluškám, ochranná lhůta je 3 dny

Vzhledem k množství druhů a odrůd okrasných rostlin se doporučuje před jejich provozním ošetřením ověřit citlivost v daných podmínkách na malé části porostu nebo menším počtu rostlin.

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku nebo příbalového letáku.
První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast.
První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou, pokožku dobře opláchněte. Přetrvávají-li nežádoucí účinky zajistěte odborné lékařské ošetření.
První pomoc při zasažení očí: Vyplachujte po dobu alespoň 10 minut velkým množstvím vlahé tekoucí čisté vody.
První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou, případně dejte vypít asi sklenici (1/4 litru) vody. Nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu/štítek popř. obal přípravku.
Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval, (s informací, že se jedná o přípravek na bázi syntetického pyrethroidu) a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Skladování

Přípravek skladujte pouze v uzavřených originálních a neporušených obalech v chladu, v dobře větratelných a uzavřených skladech, odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, hořlavin, léků, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek při teplotě +5 až +30 °C. Chraňte před vlhkem, mrazem, sáláním tepelných zdrojů a přímýmslunečním zářením.

Složení přípravku

Účinná látka: bifenazát 240 g/l ( 22,6%)Nebezpečné složky: 149877-41-8 bifenazát, 2634-33-5 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on

Balení

4 ml přípravku v plastové lahvičce, v kartonové krabičce

doba použitelnosti

2 roky od data výroby

Upozornění související s bezpečností

symbol-ghs09-100x100symbol-ghs07-100x100

VAROVÁNÍ

Standardní věta o nebezpečnosti:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Insekticidy proti škůdcům rostlin
Záruka: 2 roky
Položka byla vyprodána…

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: