Mythic Gel 30g Biocidní gel na hubení švábů

Kód: 13485
Profi
Značka: BASF
567 Kč 468,60 Kč bez DPH
Vyprodáno
Položka byla vyprodána…

Hotová insekticidní gelová nástraha k hubení švábů a rusů v sektoru veřejné hygieny. Slouží k rychlému a spolehlivému úplnému vymýcení populací veškerého švábovitého hmyzu.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku

Mythic Gel je nástraha k okamžitému použití pro kontrolu švábů, včetně rusů domácích (Blattella germanica), švábů obecných (Blatta orientalis) a švábů amerických (Periplaneta americana), a to jak nymf, tak dospělců. Mythic Gel obsahuje vysoce účinnou kombinaci atraktantu a účinné látky vedoucí k cílenému, rychlému a spolehlivému úplnému vymýcení populací švábovitého hmyzu.

Tento produkt je určen pouze pro profesionální použití.
Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.

Návod k použití

Nástraha Mythic Gel může být použita pro kontrolu švábů v obytných prostorách včetně kuchyní. Dále jí lze použít v prostorech, kde se nakládá s jídlem (např. jeho zpracování, skladování a příprava), v potravinářských výrobních provozech, komerčních kuchyních, restauracích, obchodech s potravinami, skladech, prodejnách a podobně. Nástrahu lze použít také ve veřejných budovách, jako jsou hotely, nemocnice, věznice a divadla nebo v komerčních a průmyslových prostorech, jako jsou továrny, obchody, dílny atd.

Nástraha Mythic Gel je nejúčinnější, pokud je umístěná uvnitř nebo v blízkosti švábích úkrytů a míst, kde vyhledávají a konzumují potravu. Tato místa jsou typicky temná, teplá, vlhká a klidná, např. za lednicemi nebo v elektrických zařízeních. Tato místa najdete za použití vhodných metod, jako je pozorování nebo kladení pastí. Pro dosažení lepšího výsledku by tato místa měla být před použitím přípravku uklizena a vyčištěna. Zvláštní důraz by měl být kladen na odstranění možných zdrojů potravy.

Nástraha Mythic Gel by měla být aplikována v malých kapkách po celé zamořené ploše. Kapky gelu by měly být umístěny v temných oblastech mimo dohled, jako jsou škvíry, trhliny, za skříněmi a policemi, v elektrických ovládacích skříních, dutinách a potrubích, pod vestavěným koupelnovým vybavením apod.
Neaplikujte nástrahu Mythic Gel do míst, kde by mohlo dojít k jejímu vyplavení nebo odstranění při běžném úklidu. Nestříkejte repelentní insekticidy na / nebo kolem nástrahy Mythic Gel a neaplikujte nástrahu na místa, která byla těmito insekticidy nedávno ošetřena. Mohlo by dojít k odrazení švábů od její konzumace.
Pokud dojte k nechtěnému potřísnění plochy nástrahou, odstraňte ji vlhkým papírovým ubrouskem, který následně vyhodíte do domácího odpadu. Zasaženou oblast důkladně vyčistěte.

Mythic Gel je určen pro použití aplikační pistolí.
Švábi hynou 24 – 48 hodin po pozření nástrahy. Znatelný vliv na populaci švábů lze očekávat v rámci několika dní.

Ošetřené plochy by měly být znovu zkontrolovány po 2-3 týdnech. Pokud byla oblast zamořená silně, může dojít ke zkonzumování nástrahy, přičemž živí švábi budou stále přítomní. V tomto případě je potřeba Mythic Gel aplikovat opakovaně.

Dávkování

V případě vysokého výskytu švábovitého hmyzu a v oblastech, které jsou značně znečištěné, přeplněné nebo v nich nelze úplně odstranit alternativní zdroje potravy, použijte dávkování pro silné zamoření.

Rus domácí/šváb hnědopruhý
normální zamoření -
1 kapka/m²
silné zamoření -
2 kapky/m²

Šváb obecný/americký
normální zamoření -
2 kapky/m²
silné zamoření -
3 kapky/m²

Průměr 1 kapky je přibližně 4 – 5 mm a odpovídá 0,1g

Skladování přípravku

Přípravek se skladuje v uzavřených originálních obalech v suchých uzamykatelných skladech při teplotách 5 až 30°C odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chraňte před mrazem, přímým slunečním zářením a sáláním tepelných zdrojů. Izolovat od silných zásad.

Při správném skladování v původních neotevřených obalech přípravek zachová plnou biologickou účinnost po dobu nejméně 24 měsíců. Pečlivými zkouškami bylo prokázáno, že při dodržení návodu k použití je přípravek vhodný k doporučenému účelu. Výrobce však nemůže ručit za škody, způsobené neodborným a předpisům neodpovídajícím použitím a skladováním.

Složení

chlorfenapyr 4 g/kg (0,4% hmot.), 4-brom-2-(4-chlorfenyl)-1-ethoxymethyl-5-trifluormethylpyrrol-3-karbonitril

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety / štítku nebo příbalového letáku.
Při zasažení pokožky: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. Při známkách silného podráždění vyhledejte lékařskou pomoc / zajistěte lékařské ošetření.
Při zasažení očí: Nejdříve odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte a při otevřených víčkách vyplachujte - zejména prostory pod víčky – čistou pokud možno vlahou tekoucí vodou alespoň 15 minut. Přetrvávají-li nežádoucí účinky (zarudnutí, pálení) i po vymývání, vyhledejte lékařskou pomoc / zajistěte lékařské ošetření. Kontaminované kontaktní čočky nelze znovu používat a je třeba je zlikvidovat.
První pomoc při nadýchání: Přerušte expozici, zajistěte tělesný i duševní klid. Přetrvávají-li dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc / zajistěte lékařské ošetření.
Při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a nemá-li křeče) a poté jí velké množství vypijte. Nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek / etiketu popř. obal přípravku nebo bezpečnostní list.
Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem, telefon: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti 2 roky od data výroby

Balení

30g gelu v plastovém aplikátoru

Upozornění související s bezpečností

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP):
Ochrana dýchacích orgánů, očí a obličeje, dodatečná ochrana hlavy, není nutná
Ochrana rukou gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s uvedeným kódem podle přílohy A k ČSN EN 374-1.
Ochrana těla celkový pracovní/ochranný oděv z textilního materiálu např. podle ČSN EN 14605+A1 nebo podle ČSN EN 13034+A1, popř. podle ČSN EN ISO 13982-1 nebo jiný ochranný oděv označený piktogramem „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN 340.
Dodatečná ochrana nohou pracovní nebo ochranná obuv (např. gumové nebo plastové holínky) podle ČSN EN ISO 20346 nebo ČSN EN ISO 20347

Při práci nejezte, nepijte, nekuřte. Po práci si důkladně umyjte ruce teplou vodou a mýdlem.
Přípravek je určen pouze pro profesionální uživatele. Vyvarujte se přílišného znečištění pracovního oděvu nástrahou a pravidelně oděv perte.
Nástroje použité k aplikaci přípravku omyjte vodou přímo na místě aplikace, přičemž oplachové vody nesmí zasáhnout zdroje podzemních vod a recipienty povrchových vod.

symbol-ghs09-100x100

VAROVÁNÍ

Standardní věta o nebezpečnosti:
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

Pokyny pro bezpečné zacházení (Prevence):
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Pokyny pro bezpečné zacházení (reakce):

P391 Uniklý produkt seberte.
Pokyny pro bezpečné zacházení (odstraňování):
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Přípravky na likvidaci a hubení švábů a rusů
Záruka: 2 roky
Položka byla vyprodána…

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: