Roundup Aktiv 280 ml Postřikový neselektivní herbicid ve formě koncentrátu pro ředění vodou k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů

Kód: 17113
456 Kč 376,86 Kč bez DPH
Skladem (> 5 ks)
Můžeme doručit do:
18.7.2019

Roundup Aktiv je herbicidní koncetnrát určený k přípravě roztoku k postřiku k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů na orné půdě, v ovocných sadech, vinohradech, v okrasných a lesních kulturách, k likvidaci nežádoucí vegetace na ostatních plochách, jako jsou hřiště, chodníky, parkoviště, dvory. Jedná se o neselektivní listový herbicid se systemickým účinkem.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku

Roundup Aktiv je neselektivní herbicid (způsobuje poškození všech zasažených rostlin) v podobě koncentrátu k ředění vodou k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů. Rostiny tento přípravek přijímají pouze svými zelenými částmi a dále ho rozvádí cévními svazky do celé rostliny včetně kořenového systému. Postupně pak dochází k úhynu podzemních i nadzemních částí rostlin. Vzhledem k tomu, že rostliny přijímají herbicid zelenými částmi, je důležité, aby v době aplikace přípravku měly již dostatečně vyvinuté listy, tedy dostatečně velkou plochu zajišťující vstřebání účinné látky. Úspěšné pak vyhubí i vytrvalé hluboko zakořeněné plevele. Výhodou použití Roundup Aktiv je, že při kontaktu s půdou se příravek inaktivuje a mikrobiálně odbourává, neproniká půdou ke kořenům a nepůsobí na semena.
Ideální doba pro aplikaci je v době od nasazení poupat nebo po odkvětu, kdy jsou rostliny v plném růstu, čímž se zvyšuje účinek herbicidu. Správný účinek herbicidu na rostliny se projevuje jejich postupným vadnutím, žloutnutím, zasycháním až zhnědnutím. Účinek se zrychluje vyšší intenzitou světla a vyšší relativní vlhkostí vzduchu. Déšť do tří hodin po aplikaci účinek snižuje. Všechny kultivační práce se mohou provádět až v době, kdy se projevily první příznaky účinku. Roundup Aktiv se používá k k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů na orné půdě, v ovocných sadech (mimo broskvoň),ve vinohradech, v okrasných kulturách, k likvidaci nežádoucí vegetace na ostatních plochách, jako jsou hřiště, chodníky, parkoviště, dvory, v lesních kulturách a jiných nezemědělských půdách.

Návod k použití

Roundup Aktiv se aplikuje pozemně postřikem na vzlešlé plevele (je přijímám zelenými částimi rostlin). Ošetřované rostliny mají být v plném růstu. Víceleté plevele s hlubokým kořenovým systémem nesmí být zakryty jimými plevely. Vlastní dávka přípravku se řídí druhovou skladbou plevelů. Vyšší koncentrace přípravku urychluje účinnost.
Základní dávka přípravku, která ničí většinu jednoletých jednoděložných a dvouděložných plevelů je 40-60 ml / 100 m² plochy na 2 l postřikové kapaliny.
Na ničení odolnějších plevelů jako jsou např. pcháče, mléče, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá, je nutné dávku zvýšit.
V případě opakovaného ošetření v ovocných sadech mimo broskvoň, réva vinná, trávnicích z různcýh druhů trav, nezemědělské půdě nesmí maximální dávka přesáhnout 160 ml/100  m² v průběhu vegetačního období.
Roudnup Aktiv je možno aplikovat i bodově pomocí ručních knotových aplikátorů popř. štětcem. Používá se roztok Roundup Aktiv s vodou ředěný 1:1. Tímto způsobem je možné hubit cíleně přerostlé plevele v záhonech, na skalkách, výsadbách i ohniska širokolistých plevelů v trávnicích. Nátěrem řezných ploch odstraněných nežádoucích dřevin zabráníte jejich zmlazování. Ošetření je možné provádět celoročně s vyjímkou mrazů a období silného toku mízy na jaře.

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku/příbalového letáku.
První pomoc při nadýchání: Přemístit postiženou osobu na čerstvý vzduch.
První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou, pokožku dobře opláchněte.
První pomoc při zasažení očí: Vyplachujte velkým množstvím vody po dobu 10-15 minut.
První pomoc při náhodném požití: Ihned se napít vody. Vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení. Při potížích vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu / štítek popř. obal přípravku

Skladování přípravku

Skladujte při teplotě + 5 až + 30 °C, v uzavřených originálních obalech, odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a prázdných obalů od těchto látek, v čistých a uzamykatelných skladech chráněných před ohněm, mrazem a přímým slunečním svitem. Neskladovat Roundup Biaktiv v kovových nádržích.

Složení

Účinná látka: Glyfosát 170 g/l (ve formě IPA soli 229 g/l)

Doba použitelnosti

9 let od data výroby

Balení

280 ml přípravku v plastové láhvi s odměrným víčkem pro 10 ml a 20 ml

Upozornění související s bezpečností

Před použitím přípravku si důkladně přečtěte návod k použití. Ucpané trysky postřikovače se nesmí profukovat ústy. Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřík nesmí zasáhnout sousední plodiny. Nevpouštějte domácí zvířata na ošetřenou plochu po dobu 10 - 14 dní, dokud zelená hmota nezačne odumírat. Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce přípravkem nepřesáhne 30 min. behem jednoho dne. Osobní ochranné pracovní prostředky při přípravě aplikační kapaliny a při aplikaci postřikem. Při práci s přípravkem použijte celkový ochranný oděv, gumové nebo plastové rukavice, gumové nebo plastové holínky ( s ohledem na práci v zemědělském terénu). Ochrana dýchacích orgánů, očí a obličeje ani dodatečná ochrana hlavy není nutná. Při práci a po skončení práce, až do odložené pracovního oděvu a dalších OOPP a do důkladného umytí nejezte, nepijte, nekuřte. Před jídlem a po skončení práce se důkladně omyjte mýdlem a teplou vodou. Pracovní oděv a OOPP před dalším použitím vyperte.

Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory! Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin. Zbytky postřikové kapaliny a oplachové vody se nesmí vylévat v blízkosti zdrojů vod a recipientů povrchových vod. Přípravek obsahuje jako rozpouštědlo vodu, není hořlavou kapalinou. S vodou se mísí v každém poměru. Pokud se dostane do ohniska požáru, je třeba zabezpečit, aby kontaminovaná hasební voda, pokud byla při hašení požáru eventuálně použita, nemohla uniknout z prostoru požářiště do okolí, zejména nesmí uniknout do veřejné kanalizace, zdrojů spodních vod a recipientů povrchových vod a nesmí zasáhnout zemědělskou půdu. Pozor! Při požárním zásahu musí být použity izolační dýchací přístroje, neboť při hoření může docházet ke vzniku toxických zplodin.

Pozor bezpečnostní pokyny!: Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice! Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí. Zabraňte kontaminaci vody přípravkem nebo jeho obalem. ( Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody). Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásnu II. stupně zdrojů povrchové vody. Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od kraje ošetřovaného pozemku.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Hubení plevelů -totální herbicidy
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: