Bagosel 50ml Postřik na plošnou likvidaci komárů

Kód: 19148
158 Kč 130,58 Kč bez DPH
Vyprodáno
Položka byla vyprodána…

Emulze pro likvidaci létajícího hmyzu v exteriérech i interiérech. Bagosel koncetrát pro postřik proti komárům je vhodný pro hubení much, komárů a nejrůznějších mušek. Hotový roztok lze použít proti všem generacím hmyzu, a tak snížit jeho celkový výskyt. Balení 50 ml vystačí na ošetření 135 m 2 plochy.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku

Koncentrát pro vytvoření postřiku sloužícího k likvidaci dospělých i larválních stádií létajícího hmyzu jako jsou komáři, mouchy a různé druhy mušek.Přípravek působí na škůdce kontaktně . Aplikace roztoku je možná ve veřejných budovách – školách, úřadech, ale také v technických místnostech, jako jsou stáje či sklady. Pravidelná aplikace přípravku v sezónním období výrazně snižuje množství napadení hmyzem. Hlavní účinnou složkou je etofenprox patřící mezi syntetické pyrethroidy, které působí na hmyz kontaktně. Po vstřebání insekticidní látky do těla hmyzu, dochází k narušení nervového systému a následnému uhynutí. Etofenprox se hojně využívá v zemědělství, zahradnictví, vinařství i lesnictví. 50 ml Bagosel koncentrátu pro postřik komárů BROS lzepoužít na ošetření až 135 m 2 .

Návod k použití postřiku proti komárům

Pro omezení množství populace v domech, parcích, zahradách či rekreačních střediscích proveďte postřik pro likvidaci komárů na vnější stranu budov do výšky 2 m . Také jím ošetřete keře a stromy vzdálené až 30 metrů od budovy. Při aplikaci na rostliny nezapomeňte ošetřit spodní strany listů, kde se vývojová stádia komárů zdržují. Dospělé jedince likvidujte postřikem všude tam, kde je jich větší výskyt, zvláště na zastíněných místech, stropech či okapech. Po ošetření je možné plochy ihned používat.

Dávkování emulze pro likvidaci komárů v exteriéruPro preventivní zásah použijte 50 ml koncetrátu / 6,5 l vodyPro intenzivní zásah použijte 50 ml koncentrátu / 2,5 l vody

Dávkování pro likvidaci komárů v interiéruPro zásah použijte 50 ml koncentrátu / 2,5 l vody

Skladování přípravku

Uchovávejte odděleně od potravin, krmiv, nápojů, pitné vody a chemických přípravků.Skladujte v suchých a chladných místnostech v původních řádně uzavřených obalech.Přípravek se nesmí dostat do rukou dětí ani nepovolaných osob.

Složení

etofenprox: 10 %
oxid křemičitý (křemelina): 0,01%
vonná složka: < 1%

První pomoc při zasažení

Dostane-li se přípravek do očí, látku vyplachujte proudem tekoucí vody s plně otevřenými víčky. Dojde-li k vdechnutí, zajistěte postiženému dostatek čerstvého vzduchu, klid a teplo. Při zasažení kůže kontaminované místo důkladně oplachujte vodou. V případě náhodného pozření vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení a ihned vyhledejte lékaře. Přetrvávají-li jakékoli obtíže, či máte jakékoli podezření, vyhledejte lékařskou pomoc. S sebou mějte etiketu obalu či bezpečnostní list.

Balení

obsahuje 50 ml koncentrátu pro postřik proti komárům, muškám apod.

Upozornění související s bezpečností

Uchovávejte mimo dosah dětí. Při manipulaci s přípravkem mějte na sobě ochranný oděv, rukavice, i ochranu očí. Zabraňte vniknutí přípravku do půdy a povrchových vod, spodních vod a kanalizace. Přípravek je toxický pro ryby a všechny vodní bezobratlé živočichy. V případě, že dojde ke kontaminaci půdy, použijte látku s dobrými absorpčními vlastnostmi, jako je písek či piliny. Odebranou látku vyhoďte v označených obalech do nebezpečného odpadu. S odpady a prázdnými obaly nakládejte v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

100px-GHS-pictogram-pollu.svg

VAROVÁNÍ

Údaje o nebezpečnosti:
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.

Další rizikové věty:
EUH208 Obsahuje d-Limonen. Může vyvolat alergickou reakci.

Věty popisující podmínky pro bezpečné používání:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P263 Zabraňte styku během těhotenství/kojení.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Hubení a likvidace komárů a jejich larev
Záruka: 2 roky
Položka byla vyprodána…

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: