KILRAT extrudovaná kostka 300g požerová nástraha

Kód: 13478
94 Kč 77,69 Kč bez DPH
Vyprodáno
Položka byla vyprodána…

Deratizační požerová nástraha ve formě extrudovaných kostek určená pro neprofesiální i profesionální použití, vysoce atraktivní pro hlodavce.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku KILRAT extrudovaná kostka 300g

Jedná se o požerovou nástrahu pro likvidaci potkanů, krys a myší. Tato návnada v podobě extrudovaných kostek je velice atraktivní pro hlodavce díky jejich neustálé potřebě hlodání. Kostky jsou určené k přímému použití do deratizačních staniček (odolných proti násilnému otevření) ve vnitřních prostorách, venkovních prostorách v blízkosti budov

Jak kilrat na hlodavce účinkuje

Účinnou látkou přípravku KILRAT extrudovaná kostka 300g je brodifakum, který patří mezi antikoagulanty. Je-li přípravek hlodavci pozřen, brodifakum snižuje srážlivost jejich krve a zvyšuje prostupnost krevních cest, hlodavci hynou postupným vnějším i vnitřním vykrvácením. Přípravek KILRAT extrudovaná kostka 300g působí uhynutí hlodavců již při jednorázovém požití, je velmi dobře přijímán a úhyn hlodavců nastává 6 až 14 dní po požití přípravku. Přípravek nevyvolává obranný reflex.

Návod k použití

Před položením nástrahy proveďte průzkum oblasti zamořené hlodavci a zjistěte jeho druh, místa aktivity a stanovte pravděpodobnou příčinu zamoření a potřebný rozsah zásahu.
Odstraňte potravu, která je pro hlodavce pravidelně a snadno dosažitelné (např. rozsypané krmivo, zbytky potravin apod.).
Kromě těchto opatření však zamořenou oblast těsně před položením deratizačních staniček s nástrahou neuklízejte, protože to by hlodavce zbytečně vyrušilo a snížilo příjem nástrahy.
Deratizační přípravek by měl být používán pouze jako součást integrované ochrany, která zahrnuje sanitační opatření a pokud je to možné, i fyzikální metody hubení.
Proveďte také preventivní opatření (přerušte přístupové cesty hlodavců, odstraňte zbytky potravin, krmiv a nápojů přístupných hlodavcům), což zvýší příjem přípravku hlodavci a sníží pravděpodobnost opětovného zamoření.
Deratizační staničky by měly být umístěny v bezprostřední blízkosti míst, kde byla zaznamenána aktivita hlodavců, např. v okolí jejich cestiček, vchodů do nor a míst příjmu přirozené potravy.
Deratizační staničky musí být zřetelně označeny tak, aby bylo zřejmé, že obsahují rodenticidy a že nesmí být přemisťovány ani otevírány.
Je-li přípravek používán ve veřejných prostorách, měly by být ošetřené plochy po dobu deratizace označeny a poblíž nástrah musí být umístěno upozornění vysvětlující riziko primární nebo sekundární otravy antikoagulantem společně s uvedením opatření první pomoci v případě otravy.
Pokud je to možné připevněte deratizační staničky k zemi nebo k jiným konstrukcím. Deratizační staničky je nutné pravidelně kontrolovat a ověřovat, zda nejsou porušené a zda je nástraha hlodavci přijímána. V případě potřeby je nutné nástrahu doplnit. Nástrahu ve staničce umístěte tak, aby nedošlo k jejímu vysypání nebo jinému uvolnění. Při kontrolách staniček musí být odstraňována těla uhynulých hlodavců.

Dávkování

dávkování pro hubení potkanů

- v případě nízkého výskytu: 4 kostky v deratizačních staničkách, vzdálených 10 metrů od sebe, po celé potkany zamořené ploše
- v případě zvýšeného výskytu: 4 kostky v deratizačních staničkách, vzdálených 5 metrů od sebe, po celé potkany zamořené ploše

dávkování pro hubení myší

- v případě nízkého výskytu: 2 kostky v deratizačních staničkách, vzdálených 10 metrů od sebe, po celé ploše zamořené myšmi
- v případě zvýšeného výskytu: 2 kostky v deratizačních staničkách, vzdálených 5 metrů od sebe, po celé ploše zamořené myšmi

Doplňování a kontroly nástrahy

Během prvých 2 týdnů po položení nástrahy proti potkanům kontrolujte deratizační staničky a nástrahu doplňujte každých 5-7 dnů. Při zásahu proti myši domácí staničky kontrolujte a nástrahu doplňujte každé 2-3 dny. Nástrahu podle potřeby doplňujte. Úhyn potkanů nastává po 6-14 dnech po zkonzumování nástrahy, k úhynu myší domácích dochází dříve. Nástrahu ponechte rozmístěnou po dobu, kdy přetrvává její příjem a výskat hlodavců je zřejmý. Hlodavci by měli úplně vymizet za 2-6 týdnů od začátku zásahu. V případě že nedojde ke zjevnému snížení počtu hlodavců ani po 4 týdnech, přesuňte deratizační staničky na jiná místa a zvažte použití jiné nástrahy. Nejpozději po 6 týdnech sesbírejte staničky a zbylou nástrahu.

První pomoc při zasažení

Při potřísnění pokožky: omyjte pokožku vodou a následně vodou a mýdlem.
Při zasažení očí: vypláchněte oči roztokem na vyplachování očí nebo vodou a udržte víčka otevřená po dobu nejméně 10 minut. Odstraňte kontaktní čočky, pokud jsou přítomny.
V případě náhodného polknutí:  vypláchněte ústa pečlivě vodou. Nepodávejte nic ústy osobě v bezvědomí. Nevyvolávejte zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a lékaři ukažte obal nebo etiketu přípravku.
V případě požití domácím zvířetem: kontaktujte veterinárního lékaře.
Telefonní číslo pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko, Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK  Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2, tel: 224 919 293 a 224 915 402.

Skladování

Skladujte v originálním uzavřeném obalu, na chladném,suchém a dobře větraném místě, které není přístupné dětem a necílovým zvířatům, oddělené od potravin, nápojů a krmiv. Chraňte před přímým slunečním světlem.

Složení

Účinná látka: 0.0025 % (0.025 g/kg) brodifakum
Číslo povolení: CZ-0019324-0000

Doba použitelnosti

Spotřebujte do 2 roků od data výroby uvedeném na obalu.

Balení

25 g extrudované kostky v 300g v plastovém obalu

Upozornění související s bezpečností

Nebezpečný pro volně žijící zvířata. Přípravek může být použit pouze pro hubení potkanů, myší domácích a krys a pouze podle návodu k použití.Je zakázáno používat přípravek k hubení necílových organismů. Deratizační staničky by měly být umístěny tak, aby k nim neměly přístup ani děti, ani necílové organismy.
Přípravek je toxický pro savce a ptáky. Psi, kočky, prasata a další dravci nebo mrchožrouti mohou být otráveni, pokud sežerou potkany nebo myši, kteří uhynuli, nebo byli přípravkem oslabeni.Při práci používejte ochranné rukavice. Po manipulaci s nástrahou si důkladně umyjte ruce teplou vodou a mýdlem.Nepoužívejte přípravek s prošlou dobou použitelnosti ani přípravek jakkoliv znehodnocený a poškozený. Přípravek skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiva na místech, která nejsou přístupná dětem a necílovým organismům.
Zabraňte znečištění vodních zdrojů přípravkem.Tento přípravek obsahuje antikoagulační látku.Při jeho požití se mohou objevit příznaky, a to i se zpožděním, mezi něž může patřit krvácení z nosu a z dásní. V závažných případech se mohou vyskytnout i krevní výrony a ve stolici a moči se může objevit krev.Antidotum: Vitamin K1 podávaný pouze lékařem.Typ přípravku 14 - Rodenticidy (Regulace živočišných škůdců)Typ formulace: nástraha k přímému použití ve formě 25 g těstovinové pasty v sáčku z jedlého papíru.Přípravek obsahuje hořkou látku (denatonium benzoát), která snižuje riziko náhodného požití přípravku člověkem, zejména dětmi.

100px-GHS-pictogram-silhouette.svg

VAROVÁNÍ

Věty popisující druhy rizik:
H373 Může způsobit poškození orgánů (krví) při prodloužené nebo opakované expozici.

Věty popisující podmínky pro bezpečné používání:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal dle platné legislativy

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Přípravky a prostředky na hubení hlodavců - účinná ochrana
Záruka: 2 roky
Položka byla vyprodána…

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: