Huminovital 50ml kapalný přípravek s aktivním stříbrem pro zlepšení růstu rostlin, zvýšení výnosu a k ochraně proti stresovým faktorům

Kód: 17098
65 Kč 53,72 Kč bez DPH
Vyprodáno
Položka byla vyprodána…

Přípravek pro zlepšení růstu rostlin, zvýšení výnosu a odstranění stresových zátěží rostlin (sucho, přemokření, výkyvy teplot, apod.). Obsahuje aktivní stříbro, které má fungicidní účinek a je také významným prvkem v protistresové ochraně rostlin. Díky látkám obsaženým v přípravku pozitivně ovlivnňuje energetický metabolismus rostlin, zvýšuje obranyschopnost rostlin a zlepšuje příjem živin.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku

Huminovital je kapalný přípravek pro zlepšení růstu rostlin, zvýšení výnosu a k ochraně proti stresům rostlin. Díky obsaženému aktivnímu stříbru má fungicidní účinek. Dále obsahuje sodné soli huminových a fulvo kyselin pro ovlivnění energetického metabolismu rostlin, mořské řasy (extrakt z mořské řasy Ascophyllum nodosum) pro zvýšení obranyschopnosti rostlin, aminokyseliny pro podporu metabolismu v období stresové zátěže, chelatizační činidlo a smáčivé látky pro usnadnění vstupu účinných látek do rostlin a lepší přilnavosti k listové ploše. Přípravek se může aplikovat samostatně, s hnojivy nebo s přípravky na ochranu rostlin. Nedoporučuje se jej používat současně s herbicidy.

Návod k použití

Huminovital se používá v období hlavního růstu rostlin a dozrávání plodů rostlin, k omezení vlivu stresových faktorů (sucho, přemokření, výkyvy teplot, apod.), ke zlepšení příjmu živin rostlinami a k ukládání zásobních látek do plodů.

K aplikaci na rostliny - přípravek v množství 50 ml/10 l vody/100 m2, v případě druhé a další aplikace v množství 25 ml/10 l vody/100 m2. Doporučený odstup mezi aplikacemi je 10 - 14 dnů. Podle způsobu aplikace (zálivkou nebo postřikem na list) volíme koncentraci přípravku.

Pro 1. aplikaci zálivkou - v koncentraci min. 1:200 (tj. 50 ml přípravku do 10 l vody na plochu 100 m2). Pro 1. aplikaci postřikem na list volíme koncentraci min. 1:20 (tj. 50 ml přípravku do 1 l vody na plochu na 100 m2). Maximální množství přípravku je 250 ml/100 m2 během roku. Doporučujeme 1 až 3 dávky během vegetace

Návod k použití u jednotlivých plodin:Obecně - použití v období hlavního růstu do pozdní vegetace - omezení použití jen množstvím přípravku (max. 250 ml/100 m2 za rok), odstupy mezi aplikacemi 10 - 14 dnů.Balkonové květiny - od rozvinutí listové plochy do konce vegetace.Brambory - od zapojení řádků do konce vegetace.Zelenina - od rozvinutí listové plochy do dozrávání.Ovocné dřeviny - po odkvětu do dozrávání plodů.Okrasné dřeviny - během celé vegetace.

Nedoporučuje se jej používat současně s herbicidy. Je vhodné dodržet odstup aplikace min. 3 dny po aplikaci herbicidu.

První pomoc při zasažení

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomte lékaře a poskytněte mu údaje z bezpečnostního listu. Při nepravidelném dýchání nebo zástavě dechu je nutno provést umělé dýchání. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku s mírně zakloněnou hlavou a takto jej i v případě transportujte k lékaři.
Při nadýchání: odveďte postiženého na čerstvý vzduch. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
Při styku s kůží: Zasažené místo ihned omyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem a dobře opláchněte. Ihned odstraňte kontaminovaný oděv. Zasažené části kůže ihned omyjte teplou vodou a mýdlem a dobře opláchněte
Při zasažení očí: Oči promývejte nejméně 15 minut tekoucí vlažnou vodou při násilně otevřených víčkách a vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud postižený nosí kontaktní čočky, před vymýváním je odstraňte.
Při požití: Postiženého umístěte v klidu. Dejte vypít několik sklenic vody. Nevyvolávejte však zvracení! Pokud postižení zvrací samovolně, je nutné zabránit vdechnutí zvratků do plic. Přivolejte okamžitě lékařskou pomoc a ukažte lékaři obal nebo etiketu tohoto výrobku.

Skladování přípravku

Skladujte v původních obalech v místnostech chráněných proti vnějším povětrnostním vlivům při teplotách 5 - 29 °C. Případné zbytky hnojiva v ředění 1:2000 použijte k zálivce.

Složení

tetraboritan sodný dekahydrát ≤2,5 %, kyselina boritá ≤1,5 %, síran zinečnatý heptahydrát ≤ 1 %, síran měďnatý pentahydrát ≤ 1 %, síran manganatý monohydrát ≤ 1 %

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti 5 let od data výroby

Balení

50 ml přípravku v lahvičce v kartonové krabičce

Upozornění související s bezpečností

Klasifikace směsi dle nařízení (ES)č. 1272/2008: Není klasifikován jako nebezpečný

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280: Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.P501: Odstraňte obsah/obal na skládce nebezpečných odpadů dle místních předpisů.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Hnojiva
Záruka: 2 roky
Položka byla vyprodána…

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: