Cererit 1kg univerzalní hnojivo pro celou zahradu

Kód: 18623
45 Kč 37,19 Kč bez DPH
Skladem (> 5 ks)
Můžeme doručit do:
22.9.2021

Univerzální granulované bezchloridové hnojivo s obsahem hořčíku pro všechny druhy rostlin k celoročnímu použití.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku Cererit 1kg

Univerzální granulované bezchloridové hnojivo s obsahem hořčíku, které zajišťuje vyšší úrodu a lepší vybarvení plodů. Obsahuje i stopové prvky, určené k výživě ovoce, zeleniny, chmele a okrasných rostlin. Je vhodné pro všechny druhy rostlin, zejména pro rostliny citlivé na chlór (plodová zelenina, květiny). Je ideální k základnímu hnojení a přihnojování během vegetace. Správným používáním tohoto hnojiva docílíme zdravých vitálních rostlin a chutných a šťavnatých plodů.

Návod k použití

Doporučuje se rozdělit dávku hnojiva v poměru 2/3 dávky před výsadbou (základní hnojení) a 1/3 dávky k přihnojení během vegetace. Je lepší používat menší dávku hnojiva a hnojení provádět častěji. Při předávkování hrozí poškození rostlin.

Doporučené dávkování (v g /1 plochy za rok):
košťáloviny 40-100
kořenová zelenina 20-60
brambory 30-50
jádroviny 50-60
peckoviny 30-50
drobné ovoce 30-100
okrasné rosltiny 10-30

Upozornění: uvedené dávky jsou orientační, při konkrétním stanovení dávky vycházejte z půdní zásoby a aktuální potřeby rostlin

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Pokud se při práci s výrobkem objeví projevy, které je nutné řešit ve spolupráci s lékařem, informujte lékaře o názvu výrobku a o jeho dodavateli nebo poskytněte lékaři označení výrobku uvedené na obalu.
Při nadýchání: Přerušit práci s výrobkem a přejít na čerstvý vzduch.
Při styku s kůží: Omýt velkým množstvím vody a mýdla. Při přetrvávajících projevech podráždění kůže vyhledat lékařskou pomoc.
Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachovat zasažené oko vodou. Vyjmout kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračovat ve vyplachování. Při přetrvávajících projevech podráždění očí vyhledat lékařskou pomoc.
Při požití: Vypláchnout ústa vodou. Nevyvolávat zvracení. Pokud by se po požití výrobku objevily příznaky vážnějšího podráždění zažívacích orgánů nebo nevolnost, je vhodné vyhledat pomoc lékaře.

Skladování přípravku

výrobek skladujte na suchých, dobře větraných místech, v původním uzavřeném obalu, mimo dosah dětí, odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Složení

složení: dusík – fosfor – draslík v poměru 8-13-11 + 2% hořčíku

Balení

1 kg hnojiva v sáčku (vystačí cca na 10-100 dle typu rostliny)

Upozornění související s bezpečností

Nejezte, nekuřte a nepijte při používání. Zamezte styku s kůží a očima. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.

symbol-ghs05-100x100

Varování

H-věty:
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

P-pokyny:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle nebo obličejový štít
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. (Číselný kód pokynů nemusí být na označení uveden.)
(Pokyny P101, P102 a P501 nemusí být uvedeny na označení výrobku určeného pro profesionální použití.)

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Hnojiva
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: