PROTI sypavkám a rzím Ortiva 10ml Fungicid proti sypavkám a rzím

Kód: 17444
79 Kč 65,29 Kč bez DPH
Skladem (> 5 ks)
Můžeme doručit do:
24.9.2019

Fungicidní přípravek k ochraně okrasných rostlin a dřevin proti sypavkám a rzím.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku PROTI sypavkám a rzím Ortiva

Jedná se o širokospektrý fungicid určený k ochraně okrasných dřevin a rostlin proti houbovým chorobám. Obsažená účinná látka azoxystrobin má systemické a translaminární vlastnosti, zastavuje transport elektronů při dýchání mitochodrií. Účinek je především protektivní, a proto musí být použit ještě před nebo na počátku infekce. Dále obsahuje Azoxystrobin, který působí dlouhodobě a může tak zabránit vzniku nové infekce. Ošetřené porosty jsou delší dobu zelené („zelený efekt“).
Příravek je určený především k ochraně okrasných rostlin (proti listové skvrnitosti, padlí, rzi), borovice (proti sypavce rodu Lophodermium) a dalších plodin.

Návod k použití přípravku PROTI sypavkám a rzím Ortiva

Přípravek se aplikuje postřikem na celé rostliny. Odměřené množství přípravku vlijte za stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou a doplňte na stanovený objem. Aplikační kapalinu použijte bezprostředně po přípravě. Používejte dokonale čisté aplikační zařízení. Postřik ukončíme při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin.

Dávkování dle plodiny a škodlivého organismu::
BOROVICE - sypavky rodu Lophodermium - 0,1 % (10 ml/10 l vody) (10 ml /4-10 l vody /100 m2), ochranná lhůta je 10 dní, max.3x
OKRASNÉ ROSTLINY - listové skvrnitosti, padlí, rzi - 5-10 ml / 4-10 l vody /100 m2 0,1 % (10 ml/10 l vody), ochranná lhůta je 2 dny, max.2x

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku/příbalového letáku.
První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte expozici a zajistěte tělesný i duševní klid.
První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. Při známkách silného podráždění vyhledejte lékařské ošetření.
První pomoc při zasažení očí: Nejméně 15 minut vyplachujte – zejména prostory pod víčky - čistou pokud možno vlahou tekoucí vodou.
První pomoc při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a nemá křeče); nevyvolávejte zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu/štítek popř. obal přípravku.
Při vyhledání lékařského ošetření, informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval, a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Skladování

Přípravek skladujte pouze v uzavřených originálních a neporušených obalech v chladu, na dobře větratelných a uzavřených místech, odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, hořlavin, léků, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek při teplotě +5 až +30 °C. Chraňte před vlhkem, mrazem, sáláním tepelných zdrojů a přímým
slunečním zářením.

Složení přípravku

Účinná látka: azoxystrobin 250 g/l (22,9%)

Balení

10 ml plastová láhev se šroubovacím uzávěrem, v kartonové krabičce

doba použitelnosti

2 roky od data výroby

Upozornění související s bezpečností

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny.
Při práci v uzavřených prostorách (skleníky, fóliovníky): Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory! Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin a řádném odvětrání pracovních prostor. Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy. Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 min. během jednoho dne.

symbol-ghs09-100x100

VAROVÁNÍ

Standardní věta o nebezpečnosti:
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3-on. Může vyvolat alergickou reakci.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Fungicidy proti chorobám rostlin
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: