Karathane New 100ml Fungicidní přípravek k ochraně révy vinné proti padlí révovému

Kód: 17233
283 Kč 233,88 Kč bez DPH
Skladem (> 5 ks)
Můžeme doručit do:
17.10.2019

Karathane New je kontaktní fungicid vyznačující se léčivým, ochranným a preventivním účinkem na padlí révové a současně omezující výskyt a škodlivost svilušek.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku Karathane New

Karathane New je kontaktní fungicid vyznačující se léčivým, ochranným a preventivním účinkem na padlí révové a současně omezující výskyt a škodlivost svilušek. Působí unikátně proti přezimujícímu podhoubí padlí ve vinohradech, a proto bývá zařazován také do prvních postřiků.

Návod k použití přípravku Karathane New

Aplikace se provádí postřikem nebo rosením na celé rostliny při prvních příznacích choroby.
Dávkování: 0,05% (5 ml / 10 l vody)
Odměřené množství přípravku vlijte za stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou a doplňte na stanovený objem. Aplikační kapalinu použijte bezprostředně po přípravě.
Postřik ukončíme při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin. Protože přípravek působí jako kontaktní fungicid je nutno dbát toho, aby ošetřené rostliny byly přípravkem dobře smočeny. Ošetření lze opakovat, a to po 10 dnech, dle infekčního tlaku, max. 4x za vegetaci.
Dávka postřikové kapaliny: 5 l / 100 .

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Při požití nebo projeví-li se přetrvávající zdravotní potíže (dýchací potíže, malátnost, nevolnost, bolest hlavy, zasažení očí, alergické kožní reakce), nebo v případě pochybností urychleně kontaktujte lékaře.
První pomoc při nadýchání: Přerušte expozici. Přejděte mimo ošetřovanou oblast.
První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný / nasáklý oděv. Zasažené části pokožky umyjte vodou a mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte. Při větší kontaminaci kůže se osprchujte.
První pomoc při zasažení očí: Vyplachujte oči alespoň 10 minut velkým množstvím vlahé čisté vody a současně odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.
První pomoc při náhodném požití: Nevyvolávejte zvracení. Podejte pokud možno cca 5-10 tablet rozdrceného aktivního uhlí a dejte vypít asi sklenici (1/4 litru) vody.Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, poskytněte muinformace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (ievent. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224919 293 nebo 224 915 402.

Skladování

Přípravek skladujte v originálních neporušených obalech, v suchých, dobře větratelných a uzamykatelných skladech, odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Teplota skladování +5 až +30 °C. Chraňte před mrazem, vlhkem, přímým slunečním zářením a sáláním tepelných zdrojů

Složení přípravku

Účinná látka: meptyldinokap 350 g/l (35,7% hmot.)

Balení

100 ml přípravku, plastová láhev v kartonové krabičce

doba použitelnosti

2 roky od data výroby při skladování v originálních neporušených obalech a při dodržení podmínek skladování.

Upozornění související s bezpečností

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob. Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 min. během jednoho dne. Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy. Vstup na ošetřený pozemek je možný až druhý den po aplikaci. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny.

symbol-ghs07-100x100symbol-ghs09-100x100symbol-ghs02-100x100

VAROVÁNÍ

Standardní věta o nebezpečnosti:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H302 Zdraví škodlivý požití nebo při vdechování.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Fungicidy proti chorobám rostlin
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: