Rebel Čmelíkostop sprej 500ml Insekticidní přípravek určený k hubení čmelíků v drůbežárnách a kurnících. Přípravek hubí dospělce i jejich vývojová stadia

Kód: 27421
322 Kč 266,12 Kč bez DPH
Skladem (5 ks)
Můžeme doručit do:
8.2.2023

Tento koncetrovaný insekticidní přípravek je určený k hubení čmelíků v chovech drůbeže. Doporučuje se k desinsekci chovných prostorů drůbeže při zamoření čmelíky i jako prevence při naskladnění. Přípravek hubí dospělce i jejich vývojová stadia.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku

Jedná se o kapalný postřik určený k hubení čmelíků (Dermanyssus app.) v drůbežárnách a kurnících.Tento přípravek hubí dospělce i jejich vývojová stadia. Doporučuje se k desinsekci chovných prostorů drůbeže při zamoření čmelíky i jako prevence při naskladnění.

Návod k použití

Aplikace postřikem. Přípravek se aplikuje po důkladné mechanické očistě jako postřik v nepřítomnosti drůbeže na stěny a zařízení hal a kurníků. Přípravek se důkladně zamíchá a vzniklou emulzi aplikujeme pomocí ručních nebo motorových postřikovačů. Je vhodné během aplikace zajistit míchání postřikové emulze. Doporučujeme vystříkat haly a kurníky před každým naskladněním zvířat. Při silném výskytu čmelíků doporučujeme opakovat postřik po 3 měsících, při slabém zamoření po 6 měsících. Postřik neaplikujtem na potravinová zvířata a v jejich přítomnosti. Až po zaschnutí přípravku můžete zvířata opět naskladnit. Spotřeba přípravku je 1 litr na 7-10 m².

První pomoc při zasažení

VVšeobecné pokyny: Okamžitá lékařská pomoc není nutná. Při zdravotních potížích po manipulaci s přípravkemvyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento bezpečnostní list nebo etiketu. 
Při nadýchání: odvést postiženého na čerstvý vzduch. 
Při styku s kůží: pokožku omýt vodou. 
Při zasažení očí: důkladně vypláchnout vodou. 
Při požití: vypláchnout ústa vodou, vypít asi 1/2 litru vody, nevyvolávat zvracení

Skladování přípravku

Skladujte v původním dokonale uzavřeném obalu při teplotě 5°C až 25°C, odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Složení

0,10 g/kg deltamethrin, 3,1 g /kg piperonylbutoxid, fenoxycarb

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti 12 měsíců od data výroby

Balení

Plastový obal s mechanickým rozprašovačem o objemu 500 ml.

Upozornění související s bezpečností

Přípravek je vysoce hořlavý. Chraňte je před otevřeným ohněm i horkými povrchy. Tento insekticid nesmí kontaminovat potraviny, nápoje ani krmiva. Dbejte na to, aby povrchy, které přichází do kontaktu s potravinami atd. nebyly taktéž kontaminovány. Sprej neslouží k ošetření zvířat.

100px-GHS-pictogram-pollu.svg

varování

Standardní věty o nebezpečnosti:
H410 -
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc:
P101 -
je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
P102 -
uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 -
zabraňte uvolňování do životního prostředí
P501 -
odstaňte obsah/obal na místě určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadů
P301+330+331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. 
P302+350 -
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla. 
P304+340  -
PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. 
P305+351+338 -
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Antiparazitika
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: